Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Σε ισχύ ο νόμος για τα καρτοκινητά


Ξεκίνησε απο την αρχή αυτής της εβδομάδας η διαδικασία ταυτοποίησης των καρτοκινητών τηλεφώνων και πλέον οι χρήστες υποχρεούνται μέχρι της 31/8/10 να δηλώσουν τα στοιχεία τους ειδάλλως σταματά η σύνδεση η ενεργοποιείται φραγή κλήσεων μέχρι να ταυτοποιηθεί ο/η κάτοχος της συσκευής. Το νομοσχέδιο φτιάχτηκε επι ΝΔ μετα την αποδραση Παλαιοκώστα και παρά τις τότε αντιδράσεις αλλά και τις τωρινές δηλώσεις στελεχών της νέας κυβέρνησης σύμφωνα με τις οποίες τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες δεν θα παραβιάζονταν, ο νόμος μπήκε σε εφαρμογή με το πρόσχημα της πάταξης του εγκλήματος.

http://patras.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=6396


Ν. 3783/09 (ΦΕΚ 136 Α/7-8-2009) : Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες δια­τάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του νόμου είναι η ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλε­φωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, συνδρομητών με συμβόλαιο, ή άλλης μορφής κινητής τηλεπικοινωνίας, για λόγους εθνικής ασφάλειας και για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου χρησιμοποιού­νται οι κάτωθι ορισμοί:

1. Συνδρομητής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με τη χρήση κινητού τερματικού.

2. Ανώνυμος συνδρομητής: συνδρομητής προπληρω­μένου χρόνου ομιλίας μέσω κινητού τερματικού, του οποίου τα στοιχεία ταυτότητας δεν είναι διαθέσιμα στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

3. Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπη­ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: η επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο για ηλε­κτρονικές υπηρεσίες ή που απλώς παρέχει διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

4. Στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή: τα στοιχεία ταυ­τότητας που προσδιορίζουν τον συνδρομητή με μονα­δικό τρόπο.

α. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή φυσικού προ­σώπου περιλαμβάνουν:

αα. ονοματεπώνυμο,

ββ. πατρώνυμο,

γγ. τόπο και ημερομηνία γέννησης,

δδ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών, άλλου αντίστοιχου εγγράφου, όπως φωτοτυπία άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου αι­τούντος άσυλο αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου ταυτότη­τας αλλοδαπού φυγάδα ή ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ή πιστοποιητικού μη απέλασης αλλοδαπού που έχει υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση ή ειδικού ταξιδιωτικού εγγράφου (T.DV) για πρόσφυγες, ανιθαγενείς ή αδείας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον στοιχείων στις περιπτώσεις αα’, ββ’ και γγ’, εάν αυτά προκύπτουν από το έγγραφο της περίπτωσης δδ’,

εε. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εάν υπάρ­χει.

β. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή νομικού προ­σώπου περιλαμβάνουν:

αα. επωνυμία,

ββ. διεύθυνση έδρας,

γγ. ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπρο­σώπου,

δδ. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου.

5. Χρήστης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρη­σιμοποιεί διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία κινητής τηλε­φωνίας για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδρομητής παρόχου της εν λόγω υπηρεσίας.

6. Κινητό τερματικό: περιλαμβάνει την κινητή συσκευή και την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη), η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν τον συνδρομητή.

7. Στοιχεία ταυτοποίησης κινητού τερματικού: τα ανα­γκαία δεδομένα για τον προσδιορισμό του εξοπλισμού επικοινωνίας του συνδρομητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται αθροιστικά: α) ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης του συν­δρομητή, β) η διεθνής ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (IMSI), γ) η διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας (ΙΜΕΙ), δ) η ημερομηνία και ώρα της αρχικής ενεργοποίησης της υπηρεσίας, ε) ο κωδικός θέσης (κωδικός ταυτότητας κυψέλης) από την οποία πραγματοποιήθηκε η ενεργοποίηση και στ) η κάρτα ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) που περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν τον συνδρομητή.

Άρθρο 3

Ταυτοποίηση συνδρομητή και χρήστη κινητού τερματικού

1. Κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, περιλαμβανομένης και της σύμβασης αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας των αριθμών, ο πάροχος οφείλει να ζητήσει, συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότη­τας συνδρομητή και να προβεί στην αντιστοίχισή τους με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή του άρθρου 2 παράγραφος 7 εδάφιο στ’ του παρόντος, καθώς και με τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία. Η υποβολή των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή συνοδεύεται από συμπληρω­μένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, η οποία απευθύνεται προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή Εθνική Επιτροπή Τηλεπι­κοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και τηρείται με επιμέλεια και ευθύνη κάθε παρόχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης του κινητού τερματικού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή, στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. ο συνδρομητής υποχρεούται να αναφέρει τα στοιχεία του χρήστη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος.

2. Τα στοιχεία ταυτότητας του συνδρομητή μαζί με τα διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησης του κινητού τερ­ματικού τηρούνται από τον πάροχο υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Απαγορεύεται η καταγραφή οποιωνδή­ποτε άλλων στοιχείων ταυτότητας του συνδρομητή, πέραν αυτών που ορίζονται περιοριστικά στον παρόντα νόμο.

3. Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση της σύνδεσης από τον πάροχο πριν από την παροχή των στοιχείων ταυ­τότητας εκ μέρους του συνδρομητή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.

4. Η υποχρέωση παροχής των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή είναι ανεξάρτητη του δικαιώματος αυτού να ζητήσει είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, με ρητή ενυπόγραφη δήλωση του, τη μη καταχώριση του στον ενοποιημένο τηλεφω­νικό κατάλογο στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας και σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρο­μητών κατά τους όρους του άρθρου 10 του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α’).

5. Ο πάροχος δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση για το κόστος συλλογής και αποθήκευσης των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΣΟΤΕΡΑ: http://www.taxgr.com/news/nomos-3783-2009/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου